سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه مفید قم 
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم 
عضویت 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
انجمن اقتصاد اسلامی ایران تهران 
عضویت 
 
 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
1375/07/01 
ادامه دارد 
اقتصاد 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی 
تدریس 
دانشگاه جامع کاربردی شهرداری قم 
مدرس 
 
 
اقتصاد عمومی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
اقتصاد کشاورزی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
ریاضیات 1و2 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
جمعیت و تنظیم خانواده 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
کلیات علم اقتصاد 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
توسعه سیاسی اقتصادی نفت 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
مالیه عمومی