مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مجتبی
نام خانوادگی:باقری تودشکی
پست الکترونیک:bagherisudden@gmail.com
نخصص ها:اقتصاد

زندگی نامه

 اطلاعات شخصي :

نام : مجتبي

نام خانوادگي: باقري تودشكي

نام پدر: محمد

سال تولد:1339

 رشته :اقتصاد نظري در دانشگاه

 رتبه علمي : مربي

 آخرين وضعبت شغلي: هبات علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد

 اخرين درجه تحصيلي: دکترای اقتصاد و خارج فقه و اصول(7 سال)

2- سوابق تحصيلي:

ديپلم رياضي 1358 اصفهان – مدرسه حكيم سنايي

ليسانس اقتصاد 1374 دانشگاه مفيد

فوق ليسانس علوم اقتصاد 1378 دانشگاه مفيد

دكترای اقتصاد 1388 دانشگاه مفيد

تحصيلات حوزوي از سال 1361 تا سال 1380 به طور منظم و جمعاَ 11 سال تحصيل در دروس خارج فقه و 6 سال تحصيل در دروس خارج اصول

 

3- سوابق تدريس :

1 رياضيات پيش دانشگاهي 1375و82 دانشگاه مفيد

2 اقتصاد عمومي 1384 دانشگاه جامع كاربردي شهرداري قم

3 اقتصاد كشاورزي 1383 دانشگاه مفيد

4 رياضيات 1و2 1380تا 1386 دانشگاه مفيد

5 جمعيت و تنظيم خانواده 1380تا1387 دانشگاه مفيد

6 مباني فقهي اقتصاد اسلامي 1384 دانشگاه مفيد

7 كليات علم اقتصاد 1383-1388(کارشناسي و کارشناسي ارشد) دانشگاه مفيد

8 مباني علم اقتصاد 83 تا 88 دانشگاه مفيد

9 اقتصاد كشاورزي 85-86 دانشگاه مفيد

10 قواعد فقه در اقتصاد 85-86 دانشگاه مفيد

11 توسعه سياسی اقتصادی نفت 1387 دانشگاه مفيد

12 ماليه عمومي 85-88 دانشگاه مفيد

 

4- پايان نامه

پايان نامه فوق ليسانس سطح مصرف از ديدگاه اسلام 1378 دانشگاه مفيد

پايان نامه دکتری تبيين و محاسبه خط فقر شريعت(مطالعه موردی استان قم) در حال انجام مقدّمات دفاع دانشگاه مفيد 1388

5- سوابق پژوهش:

1 مقاله تگاهي اجمالي به سطح مصرف در اسلام 1380 فصلنامه علمي- پزوهش دانشگاه مفيد

2 درسهاي از اقتصاد اسلامي(ترجمه مقاله رفتار مصرفی در يک اقتصاد اسلامی) 1384 انتشارات دانشگاه مفيد

3 مقاله تفاوت خطوط فقر با شئوون متفاوت 1384 سمينار دو سالانه اقتصاد اسلامي

4 ترجمه مقاله تابع رفاه اجتماعی از ديدگاه اسلام نوشته انس زرقاء 1385 فصلنامه تخصصی اقتصاد دينی موسسه مطالعات دين و اقتصاد

5 مطالعه تطبيقي رويكرد هاي كفايت( شريعت)، رفاهگرايي، توانگري و قابليّتي به فقر 1386 مجلّه اقتصاد اسلامي(علمي و پژوهشي)

 

ديدگاه اسلام در مورد فقر كودكان 1387 مجموعه مقالات سمينار همايش اقتصاد اسلامی و توسعه(چاپ اينترنتی)

1- تبيين اسراف و تبذير در مصداق و ملاک و تفاوت آن دو با عدم بهينه يابي اقتصادي در ديدگاههاي متفاوت،

1386 مجموعه مقالات همايش بين المللي بررسي انديشه هاي اقتصادي آيت اللّه شهيد صدر، قم، مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد،

 

6- طرح پژوهش:

بررسي تاثير شان بر استحقاق زكات دانشگاه مفيد 1379 1383

سطح مصرف در اسلام با نگاهي آماري به اقتصاد ايران در سالهاي 79-44 وزارت اقتصاد و دارايي 1378 1382

طرح دولت در انديشه مقاله قيمت گذاري و آزادي اقتصاد سازمان مديريت 1375 1376