تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1378 
اقتصاد 
دانشگاه مفید قم 
0.00 
دکترا 
1388 
اقتصاد اسلامی 
دانشگاه مفید قم 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00