برآورد تاثیر سرریز R&D بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای تازه صنعتی شده
43 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه مفید قم
نام استاد/نام دانشجو : ابراهیم بهرامی نیا