مقایسه نتایج سیستم معادلات به ظاهر نا مرتبط و تک معادله در برآورد کشش های تقاضای مواد غذایی
41 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه مفید قم
نام استاد/نام دانشجو : خانم شالباف تبار