بررسی مزیت نسبی تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی
48 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه مفید قم
نام استاد/نام دانشجو : مجاهد باباپورورزقانی