برآورد اثر تغییرات قیمت دولتی تعدیل شده گاز طبیعی در ماه های مختلف سال بر مصرف آن در بخش خانگی استان تهران طی سال های 83-79
44 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید قم
نام استاد/نام دانشجو : علیرضا فتحی