بررسی رابطه متقابل بهره وری و صادرات در زیر بخش های اقتضاد ایران با استفاده از روش خود توضیح برداری VAR
52 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید قم
نام استاد/نام دانشجو : مهدی شبانی