تاثیر شوکهای نفتی بر متغیر های کلان اقتصادی با تاکید بر افزایش درآمد های نفتی در دهه هشتاد شمسی
46 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید قم
نام استاد/نام دانشجو : خانم داروغه حسینی